NEWSFLASH

2017.gada augusts / August, 2017

Komerclikuma grozījumi

2017.gada 13.jūlijā stājās spēkā apjomīgi Komerclikuma grozījumi.

Ir paplašināta ar sabiedrību saistīto personu definīcija un ir precizēta procedūra sabiedrības darījumu slēgšanai ar šīm personām. Saistīto personu loks visbūtiskāk ir paplašināts attiecinot ierobežojumus arī uz līdzšinējo saistīto personu radiniekiem. Valdes pienākumi šādu darījumu slēgšana arī tagad ir aprakstīti ar augstāku detalizācijas pakāpi.

Ir paplašinātas arī akciju sabiedrības tiesības iegūt savas daļas konvertējamu obligāciju un personāla akciju emisijas nolūkā. Pirms grozījumu pieņemšanas komersantu pārstāvji uzsvēra, ka tieši šie uzlabojumi ir īpaši svarīgi, lai Latvijas komersantiem piesaistītu talantīgus menedžerus. Līdz šim savu daļu iegūšanas gadījumu ierobežotais skaits liedza konvertējamo obligāciju un personāla akciju regulējuma efektīvu darbu, jo lai gan komercsabiedrības tās varēja piešķirt, piešķiramo daļu iegūšana sabiedrības īpašumā bija apgrūtināta.

Mainīti arī Komerclikuma noteikumi par komercsabiedrības valdi: turpmāk statūtos vairs nav obligāti jānorāda valdes locekļu maksimālo skaitu. Ja komercsabiedrības statūti neparedz valdes locekļu skaitu, tad valdes sapulcēm ir kvorums, ja sapulcē piedalās vairāk kā puse no pašlaik reģistrētajiem valdes locekļiem. Ja valdes locekļu skaits ir paredzēts, tad kvorumam nepieciešama vismaz puse no statūtos noteiktā valdes locekļu skaita.

Grozījumi arī ievieš citas izmaiņas, kuras ir saistītas ar jau minētajām – mainīts pamatkapitāla palielināšanas regulējums, daļu atsavināšanas kārtība, daļu pircēja, kura pirkums nav vēl reģistrēts dalībnieku reģistrā, balsošanas iespējas, kreditoru pieteikšanās termiņš likvidācijā u.c.

Amendments of the Commercial Law of Latvia

On 13 July 2017 amendments of the Commercial Law of Latvia entered into force introducing a series of changes.

The definition of “related parties” has been changed to include relatives of related parties. The procedure for approval of transactions with such persons has been amended. The duties of the company’s board in connection with such transactions have also been set out in greater detail.

A joint stock company’s right to gain possession of its own shares for the purpose of emitting convertible bonds or employee stock has been introduced. Until now the restrictions on a company gaining its own stock hampered effective functioning of existing convertible bond and employee stock regulation, since even though companies could award such securities, gaining the required stock in the company’s possession was problematic.

The rules of the Commercial Law of Latvia governing the management board have also changed: it is no longer mandatory to set out the maximum number of management board members in the bylaws. If the bylaws do not set that out, then a quorum of board meetings is determined based on registered number of board members. If the bylaws set out a maximum number of board members, then a board meeting has a quorum if the meeting is attended by more than half of the number of management board members set out in the bylaws.

The amendments also introduce changes to the rules governing share capital increases, alienation of shares, voting rights of a buyer of shares whose ownership hasn’t been registered in the register of shareholders yet, and creditor claim deadlines during liquidation.

2018.gada nodokļu reforma

Sākot no 2018.gada Latvijā paredzētas dažādas nodokļu reformas.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) paredzēta progresīva likme – no ienākuma turpmāk jāmaksā 20% pamata likme un noteiktas divas papildu robežlikmes 23% un 31,4% atkarībā no gada ienākuma izmēra. Paredzēts arī diferencēts neapliekamais minimums, kas ir mazāks lielāku ienākumu saņēmējiem, un palielināti atvieglojumi par apgādājamiem. Minimālā mēnešalga arī palielināta no EUR 380 līdz EUR 430.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) tiks palielinātas par 1% no ienākuma, no 34,09% līdz 35,09%. 0,5% no šī palielinājuma maksās darba ņēmējs, bet darba devējs maksās otros 0,5%. 1% pieaugums tiks novirzīts veselības aprūpei.

Pretrunīgi vērtētais solidaritātes nodoklis (SN) nav atcelts ar 2018.gadu un to turpinās piemērot ar tādu pašu likmi kā VSAOI – 35,09%, bet ir mainīta tā izlietošana. Līdz šim viss SN tika ieskaitīts valsts budžetā, bet turpmāk valsts budžetā tiks ieskaitīti tikai 10,5%, bet atlikusī daļa tiks ieskaitīta sociālajos budžetos un maksātāja pensijas uzkrājumos.

Nodokļu reforma paredz būtiskas uzņēmumu ienākumu nodokļa (UIN) izmaiņas. Turpmāk mainās nodokļa maksāšanas brīdis – UIN tiks maksāts brīdī, kad peļņa tiks izmaksāta novirzīta dividendēs vai novirzīta tādu izdevumu segšanai, kuri nenodrošina uzņēmuma turpmāk attīstību. Paredzēta arī atteikšanās no nodokļa avansa maksājumiem gada otrajā pusē. Svarīgi, ka reinvestētā peļņa turpmāk tiks piemērota 0% UIN likme. Arī maksimālās UIN atlaides par ziedojumiem aprēķina kārtība tiks mainīta 2018.gadā, ieviešot trīs atlaižu variantus, no kuriem nodokļa maksātājs var izvēlēties.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) regulējums tiek būtiski mainīts ēnu ekonomikas apkarošanas ietvaros: paplašināta PVN reversās maksāšanas kārtības piemērošana, par piekto daļu samazināts apgrozījuma slieksnis, zem kura nav obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā, un būtiski samazināts PVN darījumu atšifrēšanas slieksnis PVN deklarācijās.

Savukārt akcīzes nodoklis (AN) tiks palielināts cigaretēm, alkoholam un degvielai kā kompensējošs pasākums paredzētajam budžeta ienākumu samazināšanai. Tā paša iemesla dēļ, cita starpā, tiks palielināts arī azartspēļu nodoklis un samazināti apgrozījuma griesti, zem kuriem nodokļu maksātājs var izmantot mikro uzņēmumu nodokļa īpašo režīmu.

2018 tax reform

From 2018, certain tax reforms will be introduced.

Progressive income tax will be introduced, with a basic tax rate of 20% and two additional marginal tax rates of 23 % and 31.4%. A differentiated deductible minimum will take effect, which shrinks as yearly income increases, and there shall be larger tax breaks for dependents. The minimum monthly salary is to be increased from EUR 380 to EUR 430.

State mandatory social insurance payments (SMSIP) are to be increased by 1% of income, from 34, 09% to 35, 09%. 0,5% of income of this increase shall be borne by the employer, and the second 0,5% by the employee. The 1% increase is to be diverted to the healthcare budget.

The controversial Solidarity Tax is not being cancelled in 2018 and shall retain the same rate as SMSIP: 35, 09%, but its use is to be changed. Thus far, Solidarity Tax has been paid into the state budget, but under the tax amendments, only the portion equal to 10,5% of income shall go to the state budget, with the remainder divided among social budgets and pensions.

The tax reform envisions a substantial change of the corporate income tax (CIT). CIT shall be paid when profit is paid out in dividends or used to cover expenses not connected to company’s future growth. In the second half of the year, advance CIT payment shall also be eliminated. Importantly, reinvested profit shall be eligible for a 0% CIT rate. In 2018 the method for calculating the tax breaks for donations will also change, by introduction of three tax break calculation options to potentially choose from.

Value added tax (VAT) regulation is being changed as part of the fight against the shadow economy: use of reverse VAT payment is to be expanded, and the turnover threshold, under which VAT payer registration isn’t mandatory, has been reduced by one fifth, and the threshold under which VAT transactions can be recorded in a simplified fashion in the VAT declaration is significantly reduced from 2018.

The excise tax (ET) shall be increased for cigarettes, alcohol and fuel as a compensating measure for the anticipated budget income reduction. For the same reason, gambling tax shall be increased and the turnover threshold under which companies can enjoy a special microenterprise tax regime shall be reduced.

Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums

2017.gada 22.augustā spēkā stāsies jauns likums – Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums, kas paredzēs tiesisku mehānismu – vienu reizi veicamu pasākumu ar kuru atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu parāda slogu un palielinātu budžeta ienākumus.

Likums attieksies uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, uzņēmumu ienākumu nodokli, PVN, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, akcīzi, muitas nodokli, dabas resursu nodokli, izložu un azartspēļu nodokli, elektroenerģijas nodokli, mikro uzņēmumu nodokli, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokli, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, subsidētās elektroenerģijas nodokli.

Likumā paredzētajam atbalstam var pieteikties nodokļu maksātājs, kuram ir atbalsta pamatparāds vismaz vienā no iepriekšminētajiem nodokļu veidiem un uz atbalstu var pieteikties arī tad, ja pirms atbalsta uzsākšanas dienas tam ir paziņots par nodokļu revīzijas vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu.

Atbalsts tiek uzsākts no 01.10.2017. un nodokļu maksātājs atbalstam var pieteikties trīs mēnešu laikā no minētā datuma.

Procedūra atbalsta saņemšanai ir vienkārša – nodokļu maksātājs iesniedz iesniegumu, kurā norāda nodokļu pamatparāda apmēru un lūdz šī parāda atmaksas termiņa pagarinājumu. Pamatparāds tiek sadalīts vienādās daļās un tas maksājams reizi mēnesī. Pamatparāda samaksas termiņš pagarināms līdz 24 mēnešiem. Samaksājot pamatparādu pēc vienošanās Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

The Law on aid for taxpayers on extinguishment of late charges and fines

On 22nd of August 2017, the Law On Extinguishment of Late Charges and Fines of Taxpayers will enter into force, providing for a one-off action to ease the tax burden on taxpayers and increase budget revenues.

The law will apply to personal income tax, corporate income tax, VAT, state social insurance contributions, excise duties, customs duties, environmental taxes, lotteries and gambling tax, electricity tax, micro enterprise tax, vehicle operating tax, company car tax, subsidized electricity tax.

A taxpayer can apply for state support if it has tax debt in one of the tax categories mentioned above. It can apply for this support even if it has been notified of a tax audit or data verification procedure prior to the start date of the support.

The support is available from the 1st of October 2017 and the taxpayer can apply for support within three months from such date.

The procedure for receiving the state support is such that the taxpayer submits an application to the State Revenue Service stating the amount of the actual tax debt and requests an extension of the term for repayment of such debt. Then the debt is divided into equal monthly payments and is paid once a month. The payment deadline is extended to 24 months. If the taxpayer complies with the deadlines, the State Revenue Service cancels additionally calculated payments (penalties, late charges).

Grozījumi Darba likumā

2017.gada 16.augustā spēkā stājās grozījumi Darba likumā.

Ar grozījumiem pārņemti Latvijai saistošo starptautisko normatīvo aktu noteikumi attiecībā uz darba ņēmēju tiesību paplašināšanu pārvietošanās brīvības jomā un trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba jomā.

Pilnveidots darba tiesisko attiecību regulējums par darba koplīgumu, ietverot tiesības darba devējam, ja ir atbilstošs pilnvarojums, vai arī to paredz organizācijas statūti, pievienoties jau noslēgtai ģenerālvienošanās.

Precizētas darba devēja tiesības atstādināšanas laikā. Darba devējam piešķirtas tiesības uzteikt darba līgumu atstādināšanas laikā. Samazināts darba devēja uzteikuma termiņš gadījumā, ja darbinieks nevar veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ. Šī brīža redakcija paredz, ka šādā gadījumā darba devējs var darba līgumu uzteikt nekavējoties. Tāpat arī precizēti jautājumi par stundas darba algas aprēķinu – likumā ietverta aprēķina formula.

Aktualizēts arī darbinieka konkurences tiesību ierobežojums, tā piemērošanas kārtība un sekas, t. sk., darba devēja pienākums maksāt darbiniekam ikmēneša atlīdzību par attiecīgo ierobežojumu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās.

Darba likumā ietverts virsstundu kompensācijas mehānisms, kas paredz virsstundas kompensēt ne tikai ar piemaksu, bet arī ar kompensējošu atpūtu.

Turpmāk arī pārtraukums, kura laikā darbinieks nevar atstāt savu darba vietu, ietverams darba laikā.

Amendments of the Labor Law of Latvia

On 16 of August 2017 amendments to the Labor Law will enter into force.

Such amendments include clarification of freedom of movement and the entry and residence of third country nationals in the areas of research, study, internship, voluntary work, student exchange programs or educational projects and visiting work.

With respect to collective agreements, employers will be entitled to join existing general agreements, where compatible with the statutes of the organization.

With respect to employee suspension, the amendments clarify the employer’s rights at the time of suspension of the employee. The employer shall now have the right to terminate the contract during suspension. The term of notice by the employer shall be reduced if the employee can’t perform its duties due to poor health. In such case the employer shall be permitted to terminate the contract immediately. Also, the law shall include clarification of the calculation formula for an hourly wage calculation.

With respect to non-competition clauses in employment agreements, the employer shall be obligated to pay a monthly remuneration after the termination of the contract in order for such clauses to be binding upon the employee.

With respect to remuneration for overtime, it shall be permitted to take compensatory rest in lieu of payment.

Henceforth an employee’s break during which it can’t leave its place of work is to be included in working hours.

Grozījumi Civilprocesa likumā

No 2017.gada 01.augusta Civilprocesa likuma 44. pants papildināts ar 1.1 daļu, kas paredz, ka par tiesvedības ietvaros atlīdzināmo izdevumu faktisko apmēru (t. sk., izdevumiem par advokāta pakalpojumiem) uzskata gan tos izdevumus, kas samaksāti, gan tos izdevumus, par kuriem izrakstīts rēķins.

Amendments of the Civil Procedure Law

Article 44 of the Civil Procedure Law is updated from August 1, 2017 to provide that “legal fees” include not only those expenses that are prepaid, but all expenses by written agreement.

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Ar grozījumiem Elektronisko sakaru likumā tiek novērsts un mazināts apdraudējums lietotājiem, kas tiek radīts, izmantojot augstākā līmeņa domēnā “.lv” reģistrētu domēna vārdu.
Paredzētā redakcija nosaka atslēgt domēna vārdus tajos gadījumos, kad domēna vārda lietotājs vai servera, uz kura glabājas, piemēram, ļaundabīga programmatūra vai pikšķerēšanas lapa, uzturētājs ir ļaunprātīgo aktivitāšu organizētājs un labuma guvējs.

Amendments of the Electronic Communications Law

Amendments of the Electronic Communications Law eliminate and reduce the risk to end users that is created using the highest level domain “.lv”.
Now there is the possibility to disable domain names in cases where the domain name user or the server host maintain malicious software or where a phishing page is the organizer and the beneficiary of malicious activities.

*****

Šis apkopojums sagatavots informatīviem nolūkiem. Papildus jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa e – pastu advocate@kcderling.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67043803.

Lūdzam apmeklēt mūsu mājas lapu http://www.kcderling.lv

*****

Newsletter is intended as general information only. For legal advice or inquiries please contact advocate@kcderling.lv or by phone +371 67043803.

Please visit our Web page http://www.kcderling.lv