NEWSFLASH

2017.gada oktobris/ October, 2017

Elektroniskie dokumenti un gaidāmā e-Adrese

2018.gada 1.martā spēkā stāsies Oficiālās elektroniskās adreses likums.

Likuma 2.pantā ir definēts likuma mērķis – nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām.

Likums pēc būtības paredz to, ka sarakste starp likuma subjektiem notiks tikai elektroniski un pasta adreses vietā tiks izmantota oficiālā e-Adrese, šādā veidā uzlabojot un paātrinot birokrātiskos procesus un cita starpā saudzējot vidi.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 2.,3.punkta prasībām gan zvērinātiem tiesu izpildītājiem, gan maksātnespējas procesu administratoriem, gan arī tiesām, kā arī visiem reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem (kapitālsabiedrībām, biedrībām u.tml.) jau no 2020.gada 01.janvāra sarakste būs tikai elektroniski (izmantojot e-pastu) un pasta adreses vietā būs oficiāla e-pasta adrese (e-Adrese).

Reģistros reģistrētiem subjektiem no 2019.gada 01.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim būs jāaktivizē e-Adreses konts, kuru no 2020.gada 01.janvāra varēs izmantot oficiālai saziņai ar citiem subjektiem un valsts iestādēm.

Likuma prasību nodrošināšanai tiks izveidota oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēma, kuras pārzinis būs Valsts reģionālās attīstības aģentūra un tiks izveidots oficiālo elektronisko adrešu katalogs, kurš satur informāciju par visām e-Adresēm. Privātpersonas šajā katalogā varēs piekļūt informācijai par valsts iestāžu e-Adresēm.

Electronic documents and upcoming e-address

On March 1, 2018, the Official Electronic Address Law will come into force.

Article 2 of the Law defines the purpose of the law as to ensure safe, efficient and high quality electronic communications and circulation between public authorities and private individuals.

The essence of the law is that correspondence between the subjects of the law will be conducted electronically and that e-addresses will be used instead of postal addresses, thus improving bureaucratic processes and environmental considerations.

In accordance with the requirements of sections 2 and 3 of the Transitional Provisions of the Law, from January 1, 2020, all correspondence of sworn bailiffs, insolvency administrators, courts and legal entities registered in the registers (corporations, associations, etc.) will be conducted electronically (via e-mail) and these persons will have an official e-mail address (e-address) instead of a postal address.

Entities registered in the registers will have to activate their e-address account from January 1, 2019 until December 31 2019, which from January 1, 2020, will be used for official communication with other entities and public authorities.

An official electronic address information system will be established, the manager of which will be the State Regional Development Agency and an official directory of e-addresses will be created, which will contain information about all e-mail addresses. Private individuals will have access to information about public authorities e-addresses.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā

2017. gada 1. septembrī stājās spēkā grozījumi Elektroenerģijas likumā.

Grozījumi paredz, ka izmaksas par uzstādīto, bet neizmantoto elektrisko jaudu, sedz visi elektroenerģijas galalietotāji ar mērķi kompensēt publiskā tirgotāja iepirkuma izdevumus. Paredzēts, ka minēto jaudas maksājumu radītās izmaksas daļēji sedz arī elektroenerģijas lietotāji, kuriem ir pieslēgumi ar nulles patēriņu.

Likumprojekta anotācijā ir skaidrots, ka šāda mehānisma ieviešana veicinās ekonomisko izaugsmi un nodrošinās apstrādes rūpniecības konkurētspēju ilgtermiņā, veicinot Obligātās iepirkuma komponentes ietekmes mazināšanu uz apstrādes rūpniecības mainīgajām ražošanas izmaksām. Tā rezultātā sagaidāma arī elektroenerģijas patēriņa palielināšanās apstrādes rūpniecībā.

Amendments of the Electricity Market Law

On September 1st, 2017, amendments to the Electricity Market Law entered into force.

With the amendments, costs of installed but unused electrical capacity will be paid by all end users, in order to compensate procurement costs of the public trader. Costs of capacity payments will be also partially covered by electricity users having zero-consumption levels.

The annotation to the amendments sets out that the introduction of such mechanism will promote economic growth and ensure long-term competitiveness of the manufacturing industry, reducing the impact of Mandatory procurement components on the variable manufacturing costs of the manufacturing industry. As a result, an increase in electricity consumption in the manufacturing industry is expected.

Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai

2017.gada 05.septembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai”.

Noteikumi nosaka garantiju atbalsta piešķiršanas nosacījumus, finansēšanas kārtību un valsts atbalsta nosacījumus sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem ierobežotas portfeļgarantijas veidā.

Portfeļgarantijas mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību komersantiem. Garantiju pieejamību komersantiem nodrošina akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Atbalstu var saņemt, ja garantiju piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem: (1) aizdevumiem investīciju veikšanai; (2) aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā aizdevumiem kredītlīnijas vai kredīt limitā veidā, ja komersanta biznesa plānā vai tam pielīdzināmā dokumentā pamatota aizdevuma saistība ar komersanta darbības uzsākšanu, komersanta attīstību vai darbības paplašināšanu; (3) finanšu līzingu.

Regulations on portfolio guarantees for the promotion of micro, small and medium sized enterprise financing

On January 5, 2017, the Cabinet of Ministers adopted Regulations No. 537 “Regulations on portfolio guarantees for the promotion of micro, small and medium sized enterprise financing”.

The regulations set the conditions for guarantees, the financing arrangements and state aid for micro, small and medium sized enterprises in the form of a limited portfolio guarantee.

The purpose of the portfolio guarantee is to facilitate the availability of funding (state aid) for enterprises. The joint stock company “Development Finance Institution Altum” provides the availability of guarantees.

Aid can be granted if the guarantee is given for the following financial services: (1) loans for investment; (2) loans for the financing of current assets, including loans in the form of credit lines or credit limits, if substantiated by a business plan or equivalent for the purpose of commencement of a business or the development of a business or expansion of its activity; (3) financial leasing.

Tiesai pēc savas iniciatīvas ir jāvērtē iespējami negodīgus ar patērētāju noslēgta līguma noteikumus

2017.gada 30.jūnija spriedumā lietā Nr.SKC-154/2017 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments izteicis atziņu – tiesai ir pienākums pēc savas iniciatīvas izvērtēt iespējami negodīgus ar patērētāju noslēgta līguma noteikumus.

Tiesa, atsaucoties uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, norādīja, ka šāds vērtējums ir nepieciešams, lai izlīdzinātu starp patērētāju un pārdevēju vai piegādātāju pastāvošo nelīdzsvarotību, jo efektīvu patērētāju aizsardzību var panākt tikai tad, ja tiesai tiek dota iespēja šādu noteikumu pārbaudīt pēc savas ierosmes.

Tiesas izvirzītās atziņas cita starpā norāda uz to, ka lietās, kuras skar patērētāju tiesības un patēriņa līgumus un kur viena no pusēm ir patērētājs, tiesvedībā piemērojams ne tikai sacīkstes princips, bet tiesai ir dota līdzīga kompetence kā pie objektīvā izmeklēšanas principa piemērošanas administratīvajā procesā.

The court on its own motion must evaluate allegedly unfair consumer contract terms

In case No. SKC-154/2017 of June 30, 2017, the Department of Civil Cases of the Supreme Court of Latvia opined that the court has a duty to evaluate allegedly unfair consumer contract terms on its own initiative.

The Court, referring to the case law of the Court of Justice of the European Union, pointed out that such an assessment is necessary in order to offset the existing imbalances between the consumer and the seller or supplier, since effective consumer protection can only be achieved if the court has jurisdiction to consider such terms on its own discretion.

The findings of the Court indicate, among other things, that, in cases concerning consumers’ rights and consumer contracts, where one of the parties is a consumer, not only do the principles of adversarial proceedings apply, but the court is given similar competence as it has in the application of the objective investigation principle in administrative proceedings.

Metodikas precizējumi attiecībā par aizliegtas vienošanās konstatēšanu

2017.gada 16.jūnija spriedumā lietā Nr.SKA-61/2017 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izteicis atziņu saistībā ar Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas (aizliegtas vienošanās) piemērošanu praksē.

Proti, tiesa, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2015.gada 26.septembra spriedumā lietā Nr.C-345/14 “Maxima Latvija v. Konkurences padome” norādīto, norādīja, ka novērtējot iespējamo konkurences ierobežojumu pēc mērķa, ir jāpārbauda vienošanās noteikumu saturs, tās sasniedzamie mērķi un saimnieciski tiesiskais konteksts. Šādas pārbaudes ietvaros ir jāgūst pārliecība, ka vienošanos jau pēc tās rakstura (piemēram, horizontāla cenu noteikšana karteļos) var uzskatīt par normālai konkurences funkcionēšanai kaitējošu.

Clarification of methodology for determining whether a cartel exists

In case No SKA-61/2017 of June 16, 2017, the Department of Administrative Cases of the Supreme Court of Latvia made a clarifying statement in connection with the application of the Competition Law section 11 para 1 (cartels) in practice.

In particular, in reference to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 26 September 2015, case No. C-345/14, Maxima Latvija v. the Competition Council, the Court indicated that, in assessing the possible restriction of competition by an object, it is necessary to examine the content of the provisions of the agreement, the objectives to be achieved with the agreement and the economic context. In the context of such examination, for a finding of cartel, there must be a strong case that the agreement, by its very nature may be considered detrimental to the normal functioning of competition (for example, horizontal pricing in cartels).

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā

2017. gada 1. septembrī stājas spēkā grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā, pēc kuriem šobrīd personas apliecība tiek izsniegta arī diplomātisko un konsulāro darbinieku privātajiem mājkalpotājiem, kā arī citu starptautisko tiesību subjektu darbiniekiem, kas akreditēti Latvijā.

Amendments of the Personal Identification Documents Law

On September 1, 2017 amendments to the Personal Identification Documents Law entered into force and identity cards are now issued to private domestic servants of diplomatic and consular staff as well as employees of other subjects of international law accredited in Latvia.

*****

Šis apkopojums sagatavots informatīviem nolūkiem. Papildus jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa e – pastu advocate@kcderling.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67043803.

Lūdzam apmeklēt mūsu mājas lapu http://www.kcderling.lv

*****

Newsletter is intended as general information only. For legal advice or inquiries please contact advocate@kcderling.lv or by phone +371 67043803.

Please visit our Web page http://www.kcderling.lv