Svarīgi – jāatklāj informācija par PLG / Important – information regarding TBO must be disclosed

2018.gada janvāris/ January, 2018

Labdien!

Vēlamies Jūs informēt, ka ir notikušas būtiskas izmaiņas saistībā ar juridisko un fizisko personu pienākumu sniegt Uzņēmumu reģistram informāciju par patieso labuma guvēju (turpmāk – PLG).

Minēto izmaiņu pamatā ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums) veiktie grozījumi, kuri stājās spēkā 2017. gada nogalē.

Greetings!

We would like to inform you about significant changes regarding the obligation of legal entities and physical persons to provide information about ultimate beneficial ownership (hereinafter – UBO) to the Register of Enterprises.

These changes are based on the amendments made to the Law on Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing (hereinafter – the Law), which came into force at the end of 2017

Juridiskās personas pienākums

Juridiskās personas pienākums sniegt Uzņēmumu reģistram informāciju par PLG pastāvēja jau iepriekš – tas bija noteikts Komerclikumā. Taču, līdz ar grozījumu izdarīšanu Likumā, PLG atklāšanas pienākuma tiesiskais pamats ir pārcelts no Komerclikuma uz Likumu, kā arī būtiski ir mainījies juridiskās personas pienākumu apjoms saistībā ar informācijas atklāšanu par PLG.

Proti, līdz šim juridiskā persona, sniedzot Uzņēmumu reģistram informāciju par PLG, balstījās tikai un vienīgi uz informāciju par PLG, kuru tā bija saņēmusi no dalībniekiem / akcionāriem. Savukārt Likums juridiskai personai uzliek par pienākumu patstāvīgi noskaidrot un identificēt savu PLG, ja fiziskā persona juridiskai personai nav šādas ziņas iesniegusi, vai arī juridiskai personai ir pamats apšaubīt tai iesniegtās ziņas. Turklāt, juridiskai personai ir jāspēj dokumentāri pierādīt, ka tā ir veikusi darbības, lai noskaidrotu savu PLG. Visbeidzot, ir mainījies tās informācijas apjoms, kurš juridiskajai personai ir jāiegūst par savu PLG un, attiecīgi, jādara zināms arī Uzņēmumu reģistram.

Ja esat juridiskā persona, kura ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, un informāciju Uzņēmumu reģistram par PLG bijāt sniegusi saskaņā ar Komerclikuma prasībām, tad līdz 2018. gada 01. februārim Jums:

– ir jāpārliecinās, vai Uzņēmumu reģistram iepriekš sniegtās informācijas apjoms atbilst Likuma prasībām;

– ir jāveic darbības, lai patstāvīgi noskaidrotu un identificētu savu PLG, ja jums ir pamats apšaubīt informāciju, kuru iepriekš iesniedzāt Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Komerclikumu;

– jāinformē Uzņēmumu reģistrs par PLG (jāiesniedz Uzņēmumu reģistram trūkstošā informācija par PLG), ja augstāk minēto darbību rezultātā esat konstatējuši, ka iepriekš Uzņēmumu reģistram iesniegtā informācija neatbilst jaunajām Likumā noteiktajām prasībām.

Ja esat juridiskā persona, kura ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, bet informāciju Uzņēmumu reģistram par PLG līdz šim nebijāt sniegusi, tad Jums tā jāiesniedz Uzņēmumu reģistram līdz 2018.gada 01.martam.

Obligations of legal entities

The obligation of a legal entity to provide the Register of Enterprises with information about the UBO already existed before, only it was included in the Commercial Law. However, with the amendments to the Law, significant changes in the obligations of a legal entity in relation to the disclosure of UBOs have been introduced.

Until now, a legal entity providing information about the UBO’s to the Register of Enterprises could rely solely on information provided by its shareholders.
The Law now obliges a legal entity to independently identify the UBO, if the physical person has failed to provide such information or legal entity has grounds for doubting the information submitted to it. In addition, a legal entity must document evidence that it has taken steps to determine its UBO. Lastly, the amount of information that the legal entity has to obtain and disclose to the Register of Enterprises about the UBO has changed.

If you have a legal entity registered in the registries of the Register of Enterprises and have provided information about your UBO’s before (in accordance with the regulations of the Commercial law), until February 1, 2018, you:

– need to ascertain whether the amount of information previously provided to the Register of Enterprises complies with the requirements of the Law;

– must take steps to independently identify your UBO’s if you have grounds to question the information you previously submitted to the Register of Enterprises in accordance with the Commercial Law;

– must inform the Register of Enterprises about your UBO’s (submit to the Register of Enterprises the missing information about the UBO) if, as a result of the above activities, you have determined that the information provided to the Register of Enterprises beforehand does not comply with the legal new requirements.

If you have a legal entity registered in the registries of the Register of Enterprises but have not provided information about your UBO before then you must submit in Register of Enterprises until March 1, 2018.

Fiziskās personas pienākums

Ja fiziskā persona saskaņā ar Likumā iekļauto PLG definīciju ir uzskatāma par kādas juridiskās personas PLG, tai ar Likumu ir uzlikts pienākums ziņot juridiskai personai par PLG statusa iegūšanas faktu.

Tām fiziskajām personām, kuras jau pašreiz ir kādas juridiskās personas PLG, ir pienākums par to paziņot attiecīgajai juridiskajai personai līdz 2018. gada 01. februārim. Pēc minētā termiņa paziņošanas pienākums izpildāms nekavējoties pēc PLG statusa iegūšanas.

Obligations of physical persons

If a natural person complies with the definition of the UBO contained in the Law, it is required to notify the legal entity of obtaining the status of UBO.

Such physical persons who are already UBOs of a legal entity are obliged to notify the relevant legal entity of same before February 1, 2018. After this deadline, the obligation must be fulfilled immediately after obtaining the UBO status.

Kas ir PLG?

PLG Likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura ir juridiskās personas īpašnieks vai kura kontrolē juridisko personu, un tā ir vismaz:

1. attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,

2. attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

What is a UBO?

As stated in the Law, a UBO is a physical person, which is legal person’s owner or which controls the legal person, and which is at least:

1. with respect to a legal person — a physical person, which, by way of direct or indirect shareholding, owns more than 25% of the capital shares or shares of the legal person with the voting rights, or which directly or indirectly controls the legal person;

2. with respect to legal establishments — a physical person which owns or in whose interests the legal establishment has been set up or operates or which directly or indirectly controls it, including a physical person which is a founder, authorized representative or manager of the legal establishment.

Kāda informācija par PLG juridiskajai personai ir jāsniedz Uzņēmumu reģistram?

Par PLG ir jāiegūst un jāsniedz Uzņēmumu reģistram šādu informāciju:

1. vārds, uzvārds;

2. personas kods; (ja tāda nav – dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi;

3. valstspiederība;

4. pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

5. kā arī personai piederošo tiešā vai netiešā veidā kontrolēto klienta kapitāla daļu vai akciju, tai skaitā tiešās vai netiešās līdzdalības, īpatsvars kopējā skaitā, kā arī tieši vai netieši īstenojamās klienta kontroles veids.

Lūdzu ņemiet vērā, kā Uzņēmumu reģistram iesniegtā informācija par PLG būs publiski pieejama!

What kind of information about UBOs must legal entities provide to the Register of Enterprises?

The information about the UBO that must be obtained and kept (and submitted to the company by the above mentioned physical persons) is the following:

1. name, surname;

2. personal identification number (if there is none – date of birth; number of the personal ID document and date of issuance of such document, country and authority which had issued ;

3. ID document nationality;

4. country of residence;

5.information about the means of exercise of rights of UBO in relation to the respective legal person, including information about the owner via whom the rights are being exercised (for a physical person: name, surname, personal ID number and, if not available, date of birth; for a legal person: name, registration number and legal address; as well as the documents which verify exercise of rights of the UBO).

Please note that the information submitted to the Register of Enterprises about UBOs of the legal entity will be publicly available!

Izņēmumi no juridiskās personas pienākuma sniegt Uzņēmumu reģistram informāciju par PLG

Likums paredz šādus izņēmumus no juridiskās personas pienākuma sniegt informāciju Uzņēmumu reģistram par PLG:

1. ja informācija par juridiskās personas PLG jau ir iesniegta Uzņēmumu reģistrā citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet no attiecīgā juridiskās personas dalībnieka, biedra, īpašnieka, dibinātāja vai valdes locekļa statusa;

2. PLG ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu izriet tikai no akcionāra statusa.

Exceptions to the obligations of the legal entity to provide information about UBOs to the Register of Enterprises

The obligation of the legal entity to submit information to the Register of Enterprises about the UBO does not apply if:

1.the information has already been submitted to the Register of Enterprises by the respective company in accordance with provisions of other legal acts;

2. Shares of the company in question are traded publicly and the UBO exercises control over the respective company only as a result of being a shareholder of the respective company.

*****

Šis apkopojums sagatavots informatīviem nolūkiem. Papildus jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa e – pastu advocate@kcderling.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67043803.

Lūdzam apmeklēt mūsu mājas lapu http://www.kcderling.lv

Lai atteiktos no turpmākajiem ziņojumiem, lūgums informēt mūs!

*****

Newsletter is intended as general information only. For legal advice or inquiries please contact advocate@kcderling.lv or by phone +371 67043803.

Please visit our Web page http://www.kcderling.lv

To decline further messages, please let us know!