NEWSFLASH

2018.gada jūlijs/ July, 2018

Aizliegums sadarboties ar čaulas veidojumiem

Saskaņā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 9.maijā, kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un – attiecībā uz klientu individuālo portfeļu pārvaldīšanu un atvērto ieguldījumu fondu apliecību izplatīšanu – arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir aizliegts uzsākt un uzturēt darījuma attiecības vai veikt gadījuma rakstura darījumu ar čaulas veidojumu, ja juridiskajai personai ir šādas pazīmes:

a) juridiskajai personai nav saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta (parasti – bankas) rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo,

b) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību.

Visām kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir pienākums izbeigt darījuma attiecības ar esošajiem klientiem, kuri atbilst augstāk norādītajiem čaulas veidojumu kritērijiem.

Aizliegums neskar tos čaulas veidojumus, kuru pazīme ir: valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).

Prohibition to cooperate with a shell entity

Amendments to the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing, which came into force on May 9, 2018, provide that credit institutions, payment institutions, electronic money institutions, investment brokerage firms, and – in relation to the management of individual portfolios of clients and the distribution of certificates of open-end investment funds – investment management companies are prohibited from entering into and maintaining ongoing business relationships or carrying out irregular transactions with shell companies if:

a) the legal entity does not conduct business activity, or its business activity has minor economic value or no economic value at all, and the subject of the Law (usually a bank) has no documents at its disposal that would prove otherwise; and

b) laws and regulations of the country where the legal person is registered do not require preparation and submission of financial statements for its activities to the supervisory institutions of the state, including annual financial statements.

All credit institutions, payment institutions, electronic money institutions, investment broker companies, and investment management companies, are obliged to terminate relationships with existing clients who match the two shell company criteria outlined above.

The prohibition does not apply to shell companies that are legal entities lacking premises for the performance of economic activity in the country where they are registered.

ABLV noguldītājiem ir tiesības saņemt Latvijas noguldījumu garantiju

Latvijas nacionālais banku uzraugs FKTK šī gada februāra beigās pasludināja ABLV noguldījumu nepieejamību. ABLV klienti, kuri ir noguldījuši līdzekļus bankā, ir tiesīgi saņemt noguldījumu garantiju EUR 100 000 apmērā vai noguldījuma faktiskajā apmērā.

Noguldījumu garantijas izmaksa uzticēta bankai “Citadele”. Personām un organizācijām, kuras vēlas pieteikties uz noguldījumu garantijas izmaksu, ir jābūt kontam citā bankā, kurā to izmaksāt.

ABLV ir uzsākusi pašlikvidācijas procesu, kura ietvaros tā nokārtos savas saistības pret tās kreditoriem, to skaitā arī noguldītājiem. ABLV apgalvo, ka tai ir pietiekoši līdzekļi, lai nokārtotu visas savas saistības, bet pašlaik nav zināms laiks, kas būs vajadzīgs, lai izpildītu bankas pašlikvidācijas plānu.

ABLV depositors entitled to national deposit guarantee

The national bank supervisor of Latvia, FKTK, declared the unavailability of ABLV deposits in late February of this year. Clients of ABLV who have deposits are entitled to receive a deposit guarantee reimbursement in the actual amount of the deposit up to a limit of EUR 100,000.

Deposit guarantees are paid via the “Citadele” bank. Entities and persons applying for a deposit guarantee must have another bank account into which the guarantee is to be paid.

ABLV has initiated a self-liquidation procedure which will entail settling its obligations towards its creditors, including depositors. ABLV claims that it has sufficient funds to settle all of its obligations, but the term within which self-liquidation will be completed is unknown.

Judikatūras maiņa par uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējumu

Augstākās tiesa spriedumā Nr. SKC-404/2018 sekas, kas rodas, ja prasības pieteikumu par pretlikumīgu darba līguma uzteikumu neiesniedz viena mēneša laikā.

Spriedumā tiesa secina, ka termiņa nokavējuma gadījumā tiesai ir pienākums atteikties pieņemt prasības pieteikumu, nevis ierosināt nevajadzīgas tiesvedības, kuru iznākums ir zināms jau iepriekš, jo prasības tiesības ir zudušas līdz ar termiņa notecēšanu un vienīgais iespējamais iznākums ir prasības noraidīšana.

The change of case law regarding the deadline for disputing a notice of termination

The Supreme Court in its judgment number SKC-404/2018, elaborated on the consequences of failure to file an unjust termination claim within a month of receiving the termination notice.

In rejecting the claim, the court held that where a time limit for the claim has lapsed the court is obliged not to accept the action at all, thus allowing both parties to avoid unnecessary legal proceedings, as the claim right has expired along with the statutory deadline and the only possible outcome is rejection of the claim.

Jauna Augstākās Tiesas Judikatūra par PVN 0% likmes piemērošanu

2018.gada 22.jūnija spriedumā Nr.SKA-108/2018 Latvijas Augstākā tiesa ir precizējusi dažus aspektus, kuriem ir nozīme PVN regulējušo normatīvo aktu piemērošanā.

Augstākā tiesa uzsvēra faktiskas preču piegādes nozīmi gadījumos, kad nodokļa maksātājs vēlas izmantot PVN priekšnodokli. Apstāklis, ka preču pārdevējiem bija fiktīvu uzņēmumu pazīmes un ka preču pavadzīmes bija ar trūkumiem, tika noraidīts kā automātisks iemesls liegt PVN priekšnodokļa izmantošanu. Augstākās tiesas ieskatā minētie trūkumi nav svarīgāki par faktisku preču piegādi PVN priekšnodokļa kontekstā. Augstākā tiesa arī uzsvēra, ka pārdevēju izdarīti likumpārkāpumi, piemēram, pavadzīmju noformējuma trūkumi vai uzņēmējdarbība bez licencēm, paši par savi neliedz pircēju izmantot PVN priekšnodokli, ja pircējs rīkojās piesardzīgi un kā rūpīgs saimnieks.

Attiecībā uz PVN 0% likmes piemērošanu par preču piegādēm uz citas dalībvalsts teritoriju, divu pavadzīmju – viena apliecināja preču piegādi pircējam Latvijā, bet otra apliecināja, ka šis pircējs pēc tam tālāk nosūtīja preces uz Igaunijas teritoriju – lietošana, lai attaisnotu 0% PVN likmes piemērošanu, tika noraidīta. Augstākās tiesas ieskatā PVN 0% likmes piemērošanu var prasīt tikai tad, ja nodokļa maksātājs var dokumentāri pierādīt preču tiešu piegādi no pārdevēja uz vietu citas dalībvalsts teritorijā.

New Supreme Court precedent on application of 0% VAT rate

In a new court judgement No.SKA-108/2018 of June 22, 2018 the Supreme Court of Latvia clarified some key aspects on the application of the VAT law.

The importance of actual delivery of goods for the purpose of calculating VAT reductions was emphasized. Sellers being possible fictional enterprises and flaws in waybills were ruled as insufficient grounds to automatically deny an input VAT claim. The Supreme Court found that the above flaws are not more important than actual delivery of goods for the purpose of claiming input VAT. The Supreme Court also found that violations of the law by the seller, such as incorrectly filled out waybills, or lack of business licenses, should not affect buyer’s rights to claim input VAT, assuming due caution was exercised by the buyer.

Regarding application of 0% VAT rate for deliveries of goods to the territory of other member states, usage of two waybills – one evidencing delivery of goods to a buyer in Latvia and a second evidencing further delivery of goods by that buyer to Estonia, was rejected by the Supreme Court as grounds to claim a 0% VAT rate. In the opinion of the Supreme Court a 0% VAT rate can only be claimed if the selling tax payer can submit documents proving direct delivery of goods from the premises of the seller to a point outside the territory of Latvia.

Jauna uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarēšanas kārtība

Šī gada 1.jūlijā pārstāj darboties Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumi, kuri paredzēja, ka par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam ieskaitot varēja iesniegt vienotu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarāciju un veikt vienu nodokļa maksājumu līdz 2018.gada 20.jūlijam.

No 1.jūlija tiek piemērota Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 17.pantā paredzētā kārtība: deklarāciju jāsniedz vienreiz mēnesī, līdz taksācijas periodam, t.i. katram kalendārajam mēnesim, sekojošā mēneša 20. datumam. Arī nodoklis ir jāmaksā līdz nākošā kalendārā mēneša 20. datumam.

Gadījumā, ja kalendārajā mēnesī nodokļa maksātājam neveidojas ar UIN apliekamais objekts – sadalītā peļņa vai nosacīti sadalītā peļņa – tad nodokļa maksātājam ir tiesības nesniegt deklarāciju un nemaksāt nodokli. Šis noteikums neattiecas uz deklarāciju par decembra mēnesi. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs neiesniegs deklarāciju, tad VID uzskatīs, ka nodokļa maksātājam iepriekšējā mēnesī nebija ar UIN apliekama ienākuma un ka iesniegta deklarācija, kurā norādīts, ka ar UIN apliekamās bāzes pārskata mēnesī nav.

New procedure for declaring corporate income tax

On July 1st of this year the transitional provisions of the Corporate Income Tax Law of Latvia, which allowed tax payers to submit one declaration for the period from January 2018 to June 2018 and make one corporate income tax (CIT) payment by 20 July 2018 lapsed.

From July 1st the procedure prescribed in Article 17 took effect: declarations are made once per month, by the 20th day of the month following the taxation period in each calendar month. Tax payment is also due by the 20th day of the following month.

If in a given calendar month the tax payer has no CIT base, distributed profit or provisionally distributed profit, the tax payer is entitled not to submit a declaration or pay tax. This exception does not apply to declaration for December. In the event of a tax payer not submitting a declaration, VID will presume that in the previous month the tax payer had no income taxable with CIT and that a declaration setting out no taxable income was submitted.

*****

Šis apkopojums sagatavots informatīviem nolūkiem. Papildus jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa e – pastu advocate@kcderling.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67043803.

Lūdzam apmeklēt mūsu mājas lapu http://www.kcderling.lv

Ja turpmāk nevēlaties saņemt no mums šādus apkārtrakstus un citu ar nozari saistīto aktuālo informāciju, vienkārši atbildiet uz šo e-pastu un informējiet mūs, ka turpmāk nevēlaties no mums saņemt šāda veida informāciju. Tad apkārtrakstus Jums vairs nesūtīsim un Jūsu e-pastu un citus personas datus izdzēsīsim no mūsu datu bāzes.

*****

Newsletter is intended as general information only. For legal advice or inquiries please contact advocate@kcderling.lv or by phone +371 67043803.

Please visit our Web page http://www.kcderling.lv

If you do not want to receive our newsletters on current legal developments, please reply to this e-mail stating so. If you do so, you will no longer receive newsletters from us and we will delete your e-mail from our database.